Válassz menüpontot!

Hivatali ügyintézés

 

 

 

Szociális ügyek
A szociális ellátások iránti kérelmek az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthetők Győrszemere község honlapjáról.


1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosultsági feltételek:
A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg:

  • a nyugdíjminimum 135 %-át, amely a 2018. évben 38.475.- Ft.
  • a nyugdíjminimum 145 %-át, amely a 2017. évben 41.325.- Ft.
  • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás időtartama:
A feltételek fennállása esetén a kedvezmény egy év időtartamra kerül megállapításra.

  • a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
  • a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
  • a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul

Szükséges okiratok:
Kérelem nyomtatvány, mely a www.gyorszemere.hu oldalról letölthető, vagy a polgármesteri hivatal ügyintézőjétől kérhető.
A kérelemhez csatolni kell:

  • a havi rendszerességgel járó -nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást
  • valamint gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

Letölthető dokumentumok:

 

 2) Települési támogatás - pénzbeli ellátások

Települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 1. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 2. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 3. gyógyszer-kiadások viseléséhez
 4. hulladékszállítási díjkedvezmény viseléséhez.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásaként a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik ( villanyáram-, víz és gázfogyasztás, csatornahasználat és a szemétszállítás díja, tüzelőanyag költség ) viseléséhez nyújt az önkormányzat települési támogatást.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokkal kapcsolatban nyújtott települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokkal kapcsolatban nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

Nem állapítható meg a lakhatással kapcsolatos települési támogatás – egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén - annak a kérelmezőnek, aki:

 1. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
 1. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik,
 1. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház udvarának és kertjének tisztántartásáról (hulladéktól mentes, gondozott állapot) gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik,
 1. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról az általában elvárható módon és mértékben nem gondoskodik.

A kérelmező által lakott ingatlan rendeltetésszerű használatának és higiénikus állapotának helyszíni ellenőrzésére – a hatósági eljárás során - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályait kell alkalmazni.

 

Az Önkormányzat azon győrszemerei lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont) részére, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy állandó ápolását, gondozását végzi és ezért munkahelyet hagyott ott, illetve az ápolás időtartamára – igazolt – fizetés nélküli szabadságot vett ki települési támogatást állapít meg, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

A támogatási feltételek egészségügyi részét a háziorvos igazolja.

Az önkormányzat az ápolás körülményeit kétévente március 30-ig felülvizsgálja és ehhez:

 1. Bekérheti a háziorvos igazolását, szakvéleményét;
 2. Megvizsgálja – környezettanulmány során – az ápolási kötelezettség teljesítését;
 3. Kétség esetén szakorvosi felülvizsgálatot kér;
 4. Az ápolási díjat megszünteti;
 5. Intézkedhet az ápolási díj visszafizetéséről.
 1. A települési támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.

A települési támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a Sztv. 42. § (4) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat, ha a Sztv. 42. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak - részesülő jogosult esetén a (18) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

A gyógyszer kiadások viseléséhez az önkormányzat települési támogatás nyújt annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

A gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja, melyet a patika áraz be.

A kérelmező a kérelméhez az alábbiakat köteles csatolni:

-          jövedelemigazolás

-          patika által beárazott gyógyszerszükséglet igazolás

-          30 napnál nem régebbi, jogerős, alanyi vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultságot elutasító határozat.

A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyógyszertár által kiállított részletes igazolást a gyógyszerköltségről. A támogatás megállapításánál csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek térítési díjai, valamint a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba befogadott térítési díjai vehetők figyelembe.

A fentiek szerint megállapított támogatás adható eseti jelleggel, vagy 6 hónapon keresztül a kérelmező szociális helyzetéhez igazodva, amennyiben a terápia indokoltságát a kérelmező háziorvosa igazolja.

Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a kérelmező, aki alanyi, normatív vagy méltányossági közgyógyellátásra jogosult.

 

Hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételére jogosult:

az az, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakásban élő nyugdíjas, aki népesség-nyilvántartás adatai szerint egyedül él, és befizetési csekkel vagy egyéb irattal bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette és hátraléka nincs.

az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes háztartásban él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.

azok a 70. életévet betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek és az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik, valamint egy főre jutó jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (65.550,- Ft) nem haladja meg.

életkorra tekintet nélkül, az egyszemélyes háztartásban élő, időskorúak járadékában részesülő személy.

A kedvezményt csak a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet igénybe    venni.

A hulladékszállítási díjkedvezmény a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjától illeti meg. A támogatás megállapítása határozatlan időre történik.

A hulladékszállítási kedvezmény havi összege megegyezik a külön rendeletben meghatározott kukaürítési díj egy hónapra eső összegével.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

 A kedvezményt meg kell szüntetni, ha jogosult körülményeiben a jogosultsági feltételeket érintő változás következik be.

A kérelemhez mellékelni kell a szemétszállítási díj havi összegéről szóló igazolást, amely tartalmazza, hogy a kérelmezőnek a GYHG Nonprofit Zrt. felé három hónapot meghaladó tartozása nincs, illetve, hogy a szemétszállítási díjat hány fő után fizeti a kérelmező.

Az ürítési alkalmak száma: biohulladék ürítése esetén: havi két alkalom

                                                maradék hulladék esetén: havi egy alkalom.

 

 3) Rendkívüli települési támogatás:

A Polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

A rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

a) tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,

b) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset ( családfenntartó halála),

c) természeti csapás, elemi kár esetén,

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

e) gyermek iskoláztatásához,

f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,

h) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul,

i) ellátatlan személy részére,

j) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

 A rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegnek 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át.

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolását, és amennyiben lehetséges, az önkormányzati segély indokoltságáról szóló igazolást (pl. elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatás, tartós betegséget igazoló orvosi-, vagy kórházi igazolás, válsághelyzetben lévő várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló igazolás, gyermekek hátrányos helyzetéről szóló igazolás, stb).

Ha a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálása során a Polgármester megítélése szerint egy adott időszakon belül több alkalommal is indokolt települési támogatás folyósítása, akkor a határozatban – a konkrét időpontok és összegek megjelölésével – az adott év folyamán többszöri kifizetésről rendelkezhet.

Amennyiben a Polgármester a rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást (élelmiszer, tüzelősegély, közüzemi díj, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése) állapít meg.

 Az önkormányzat polgármestere temetési költségekhez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200, egyedül élő esetén 250%-át.

A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. Amegállapított támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

     A temetési költségekhez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást a halálesetet követő 2 hónapon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolását, valamint az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának és a temetési számlának a másolatát.

     Temetési költségekhez rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült.

 

Letölthető dokumentumok:

 

Hagyatéki ügyek
Vonatkozó jogszabályok:

  • 2010. évi XXXVIII. tv
  • 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet
  • 2004. évi CXL tv.

A hagyatéki eljárás megindításához az alábbiakban felsorolt iratok szükségesek:

  1. az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata fénymásolatban
  2. öröklésre jogosultak felsorolása, személyi adatok: születés helye és pontos ideje, lakcím
  3. a hagyaték tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdoni lapja (csak abban az esetben, amennyiben rendelkezésre áll!) az ingatlan helyrajzi száma, adásvételi szerződés vagy kárpótlási jegy stb.
  4. a hagyatéki terheket (pl.: elhunyt nevére szóló kölcsön, temetési számla melynek megtérítését kérik az örökösök valamelyikétől) igazoló iratok másolatai, összesítve
  5. személygépkocsi (tehergépkocsi, motorkerékpár) forgalmi engedélye, fénymásolatban
  6. az elhunyt nevére kiállított fenntartásos takarékbetétkönyv, értékpapír fénymásolatban
  7. a lakossági folyószámla, devizaszámla utolsó számlakivonata másolatban
  8. kárpótlási jegyzék száma és összege (vagy az erről szóló határozat) másolatban
  9. szerzői- találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban
  10. fel nem vett járandóságokat igazoló iratok (munkabér, táppénz nyugdíj) eredetiben
  11. végrendelet másolati példánya (amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra)
  12. tartási, életjáradék vagy öröklési szerződés másolati példánya (amennyiben van)
  13. ha az elhunyt jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tagja volt - cégkivonat, társasági szerződé, vagyoni részesedés igazolásának másolata

Illetékességi terület: elhunyt utolsó állandó lakhelye Győrszemere volt
Ügyintézési határidő: 30 nap

Anyakönyvi ügyek, igazgatási ügyek

Az ügyintézés határideje és díja:

Azonnal illetve 8 munkanap.

Illetékkötelezettség alá eső ügyekben 2.000.- Ft értékű illetékbélyeg, hatósági bizonyítvány esetében  3.000.- Ft értékű illetékbélyeg.

Vonatkozó jogszabályok 

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról 1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségről 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására 1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Népességnyilvántartási ügyek:

Idetartoznak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó hatósági ügyek, amelyekben a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait alkalmazzuk. 

Címnyilvántartás:

Kizárólag a települési jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének nyilvántartásba vétele.

Szükséges okiratok:

• vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány

• vagy társasház alapító okirat • vagy lakásbérleti szerződés

Ügyintézés határideje és díja: • azonnal, hiányos adatok esetén 30 nap

• illetékmentes eljárás

 

Adóügyek
Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.
Az önkormányzati adóhatóság fizetési kedvezményre irányuló eljárása az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adók és járulékok vonatkozásában benyújtott

  • fizetési halasztás és részletfizetés iránti kérelmek, illetve
  • könnyítési (elengedési) kérelmek elbírálására terjed ki.

A kérelmet – az eljárás gyorsítása érdekében – célszerű az elbíráláshoz szükséges adatok bemutatására szolgáló (kitöltött) nyomtatványon (illetve azzal együtt) benyújtani. A nyomtatványok megtalálhatóak Győrszemere internetes honlapján (www.gyorszemere.hu), illetve a Polgármesteri Hivatalban.
A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény rendelkezései alapján 2200 forint, amelyet banki átutalással, illetve készpénz-átutalási megbízással (csekk) Győrszemere Község Önkormányzatának a 11737007-15366636-03470000 számú bevételi számlájára kell teljesíteni.
Adót (tőketartozást) csak magánszemély esetében lehet mérsékelni.
Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében a jogszabály kizárólag a szankciók (bírság, pótlék) mérséklésére nyújt lehetőséget.

Letölthető dokumentumok:

 

OTP bankszámlaszámok:

Magánszemélyek kommunális adója: 11737007-15366636-02820000

Gépjárműadó beszedési számla: 11737007-15366636-08970000

Iparűzési adó számla: 11737007-15366636-03540000

Késedelmi pótlék számla: 11737007-15366636-03780000

Bírság számla: 11737007-15366636-03610000

Talajterhelési díj számla: 11737007-15366636-03920000

Államigazgatási eljárás illeték számla: 11737007-15366636-03470000

Víziközmű számla: 11737007-15366636-10050006

 

 

 

Naptár

Február 2018
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kisalföld hírei


Warning: file_put_contents(/nas/web/data/sokoro/gyorszemere/www.gyorszemere.hu/cache/mod_jw_srfr/feeds/kisalfold_hu__rss_php_d8e7f8089f1326622359844841062de2.cache): failed to open stream: Permission denied in /nas/web/data/sokoro/gyorszemere/www.gyorszemere.hu/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 435

Pályázati hírek


Warning: file_put_contents(/nas/web/data/sokoro/gyorszemere/www.gyorszemere.hu/cache/mod_jw_srfr/feeds/palyazat_gov_hu_rssfeed_php_0431a57a7a81b843b54dbd3f0864f453.cache): failed to open stream: Permission denied in /nas/web/data/sokoro/gyorszemere/www.gyorszemere.hu/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 435

Kapcsolódó oldalak

 

http://uj.gyorszemere.hu/friss-hirek/gyorszemere-hirei/190-gyorszemere-kozsegi-onkormanyzat-asp-kozponthoz-valo-csatlakozasa.html